تعریف نت : نتها در موسیقی علاما تی هستند که به وسیله آنها صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند.

نتها در موسیقی عبارتند از  دو  ر  می  فا  سل  لا  سی   که نام لاتین آن ها نیز به ترتیب عبارت است

از b  a  g  f  e  d  c

 نکته مهم: به هیچ عنوان نت ها را روی کلید های ارگ درج نکنید.

توجه : یک ارگ شامل 5 اکتاو می باشد که هر اکتاو شامل 7 نت پایه و 5 کلید سیاه بین آن ها می باشد.

 شصتی:به هر کلید ارگ یک شصتی می گویند.

نیم پرده : فاصله صدای هر شصتی تا نزدیکترین شصتی دیگر یک نیم پرده می باشد.

علامت دیز(#): نیم پرده سیاه بعد از هر نت را می نامند که صدای نت را نیم پرده زیر تر می کند.

توجه: نت های می و سی فاقد دیز می باشند.

علامت بمل(b): نیم پرده سیاه قبا از هر نت را می نامند که صذای نت را نیم پرده بم تر می کند.

توجه: نت های فا و دو فاقد بمل هستند.

نکته مهم:هرچه به طرف راست بیاییم صداها زیر تر و هرچه به طرف چپ برویم صدا ها بم تر میشوند.

نکته مهم: اکتاو ها از چپ به راست محاسبه می شوند.

-علامت( →) روی هر نتی که باشد نشانه ی اجرای آن نت در اکتاو بالاتر است .

-علامت (←) روی هر نتی که باشد نشانه ی اجرای آن نت در اکتاو پایین تر است.

-علامت (_) زیر هر نتی که باشد نشانه ی مکث کردن روی آن نت است.           

(بر گرفته از آموزش جناب آقای بهنام فقیه پور)                      

+ نوشته شده توسط سینا در شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 10:0 |


Powered By
BLOGFA.COM